Utilities > Uninstallers > Uninstaller Universal

Uninstaller Universal 2.99

SNAPSHOT

It's free and secure toll for sftware uninstalling with backup feature and interactive help!

SPONSORED LINKS

Windows AllPlatform :
$0Price :
237 KBFile Size :
ScreenshotScreenshot :
Popularity: 3/10Popularity :
Click Here for SupportTechnical Support :
12/4/2006Date Added :
5-Star Rating Rating :
Share Your OpinionUser Reviews :
Uninstaller Universal was fully tested by TopShareware Labs. It does not contain any kind of malware, adware and viruses.

êeàòê?? ??è?àíè?:

?e??eàììà ??? ó?eàa??íè? ??è?ê?ì "ó?òàí?aêà è ó?à??íè? ?e??eàìì" íà "?àí??è ó?eàa??íè?". ?÷?íü ó??áíà è ?????íà! ???a????ò í? ò??üê? ó?à??òü ?e??eàìì? í? è ÷è?òèòü ??è??ê ?ò í? íó?í?? ?à?è?é. Dàá?òà?ò a Win9x / NT/2k / Me / XP. ????? ó?òàí?aêè ?eà?ó a?òà?ò íà ?àí??ü ó?eàa??íè? - òàê, ÷ò? ?? í? íó?í? è?êàòü a ì?ít "?ó?ê" è?è íà "Dàá?÷?ì ?ò???". ?á?à?à?ò èíò?eàêòèaí?é ??ì?ùüt. í??àì?íèìà ??? íà÷èíàtùè? ???ü??aàò???é.


D??èì? eàá?ò?:

"ó?à?èòü" - ó?à??íè? í?eàá?÷èê ?òe?ê (????? í?ê?ee?êòí??? ó?à??íè?). ?eè yò?ì ?òe?êè í? ó?à??tò??, à ??e?ì?ùàtò?? a eà???? "????òàí?aèòü" - àíà??? "ê?e?èí?" . ???è a?eó? ?áíàeó?èò?, ÷ò? ??ó÷àéí? ó?à?è?è ÷ò?-ò? í? ò? - ??? ì??í? áó??ò a?eíóòü.
"Run Uninstall" - ??á?òa?íí? ó?à??íè? ?e??eàìì?: ?à?ó?êà?ò?? "?eè?èíà?üíà?" óòè?èòà ó?à??íè?, ê?ò?eà? ?àìà ?e?a???ò ê?ee?êòí?? ó?à??íè? ?e??eàìì?.

???á?íí??òè:

ó??áí?é èíò?e??é? ? ???e?áí?ì ??è?àíè?ì êà???é ê?ìàí?? è èíò?eàêòèaí?é ??ì?ùüt.
?àùèòà ?àe???ì - ??? ???eàíí??òè èí??eìà?èè.
?á?e ?àíí?? ? ?è?ò?ì? - ?÷?íü ó??áíà? ?óíê?è?.

ó???aè? è????ü??aàíè?: á????àòíà? - FreeWare
???ê èíò?e??é?à: Dó??êèéDownload Uninstaller Universal
Bookmark and Share

Audio : Games : Desktop : Business : Internet : Multimedia : Software Developer : Utilities : Web Developer : Screensavers

© 2002-2020 TopShareware.com. Legal Disclaimer | Privacy Policy